Kastrerade hundar vs hundutställning


Utdrag från kommittén för särskilda rasspecifika domaranvisningar protokoll 1-2013 Bilaga till SKK/SRD-K nr 1/2013 §10 Förslag till proposition om utställningsförbud för hundar som kastrerats. Utställningarnas mest primära funktion är avkommebedömning av exteriör och mentalitet som resultat av avelsarbete. Om en hund kastrerats/steriliserats före könsmognad, så är det inte möjligt att bedöma vare sig exteriör eller mentalitet som enbart resultat av avel. Den endokrina (inre sekretoriska) miljön har manipulerats genom kastrationen och skapat en hormonell balansstörning som i väsentlig grad har påverkat såväl tillväxt som mentalitet. Situationen är således principiellt jämförbar med utställningsförbud för hundar som ”manipulerats” i strid med dopningsreglementet så att exteriör och/eller mentalitet förändrats. Det förtjänar att påpekas att det av oss alla tillfullo accepterade utställningsförbudet som gäller för svanskuperade hundar baseras i ett avsevärt mycket mindre genomgripande ingrepp än avlägsnandet av könskörtlarna på djur innan tillväxten avslutats. Utställningsförbud för kastrerade hundar skulle med stor sannolikhet leda till en minskning av okynneskastreringarna om djurägaren informerades om restriktioner i möjligheterna att tävla. Att hundar genom kastrering definitivt undandras möjligheter att bidra till rasavel är en aspekt som påverkar SKKs möjligheter att uppfylla målparagrafen att ”främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”. I USA t ex är det tillåtet att ställa ut kastrerade hundar (classes for sexually neutered animals) men då utom tävlan om championatmeriteringar och Bäst i Rasen. SRD-K föreslår med stöd av ovanstående att utställningsförbud införs för hundar/tikar som kastrerats.

Kommentarer