Kennelkonsulenter

Kennelkonsulenterna hos Svenska Kennelklubben, SKK, arbetar i det närmaste som djurskyddsinspektörerna i TV4s pågående serie. Varje år görs cirka 3 000 besök, och majoriteten av dessa är hos personer där det inte föranleder till någon anmärkning. Men det förekommer även det motsatta. Konsulenterna möter misskötta hundar, hälsofarliga miljöer och tragiska levnadsöden.
Ibland begär vi även hjälp hos länets djurskyddsinspektörer. Grundkravet för att vi ska kunna göra ett besök är att personen är medlem i SKK.

Oanmält besök vid anmälan

I hela landet finns över 100 kennelkonsulenter utbildade av SKK. Många av dessa har arbetat under många år och besökt ett stort antal medlemmar och uppfödare. Flest antal konsulenter, 17 stycken, finns i Västra Götaland.
Besöken kan vara föranledda av en kennelnamnsansökan. Varje år godkänner SKK cirka 700 kennelnamn. Ett kennelnamn står varken för stor eller godkänd uppfödning, utan är enbart ett varumärke för uppfödaren. SKK ser det positivt att redan i början av en uppfödares karriär ha möjlighet att upprätta en personlig kontakt och få informera om den allmänna lagstiftningen kring hållande av djur, tillstånd samt SKKs egna regelverk.
Det görs även besök där det finns en anmälan eller klagomål, och hos dessa personer sker besöken alltid oanmälda. Naturligtvis görs det också vanliga rutinbesök, till exempel då konsulenten passerar vid något annat närliggande ärende. Aktiva uppfödare med fler än tre kullar per år ska kontinuerligt besökas varje år.

Om hundarna far illa

Vid varje besök upprättas ett besöksprotokoll. Den besökte får en kopia och originalet förvaras hos SKK. Mindre anmärkningar ska åtgärdas omgående, men är det större problem kan SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté besluta om tillfälligt valphänvisningsstopp. Är det grava brister lämnas ärendet till SKKs Disciplinnämnd.
Diciplinnämnden ser allvarligt på brott mot SKKs grundregler och där djuren far illa. Straffskalan är: ingen åtgärd, erinran, varning, registrerings- och tävlingsförbud eller till och med uteslutning ur SKK–organisationen. Under 2013 behandlade Diciplinnämnden 149 ärenden och elva personer uteslöts ur SKK.
Vår ambition med denna verksamhet är att se till så att hundar behandlas och vårdas i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. För dig som valpköpare är det en betydelsefull hjälp då du söker rätt uppfödare.
Hans Rosenberg
Presstalesman Svenska Kennelklubben

Källa till artikeln: www.skk.se

Kommentarer